(پایگاه خبری " ایرانیان سبز" بدون هیچ گرایش سیاسی خاص، فقط سعی در انعکاس و اطلاع رسانی فعالیت های سازنده سبز کلیه سازمان ها، شرکت ها و خصوصاً هموطنان عزیزمان در استان ها، شهرها و روستاهای کشور دارد.)

کشاورزی در روستای ازوار اصفهان

کشاورزی در روستای ازوار اصفهان

اصفهان اصفهان ازوار

بر اساس تقسمیمات قانونی و تاریخی طومار شیخ بهایی سهم حوضه آبریز زاینده‌رود در شرق اصفهان ۱۹ سهم از ۳۳ سهم می باشد که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. کل منطقه یاد شده در مسیر این رودخانه شامل بخش مرکزی( یا برآن) به مرکزیت شهر زیار، بخش جلگه به مرکزیت هرند و در خاتمه مسیر رودخانه بخش بن رود به مرکزین شهر ورزنه است. خشکسالی و به عبارت بهتر بنا بر قول کارشناسان زراعت، عدم اعطای حقابه قانونی کشاورزان شرق و غرب اصفهان از یک سو سبب نابودی زاینده‌رود و از سوی دیگر وارد شدن خسارات زیادی به کشاورزان شده، به نحوی که فتح‌الله دهقانی، نماینده کشاورزان بخش جلگه از نابودی ۲۵ هزار هکتار زمین حاصلخیزدراثرات نامطلوب زیست محیطی در بخش جلگه خبر داد.

اصفهان اصفهان ازوار کشاورزی ایران سبز
تعداد بازدید صفحه : 603